Team

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
J. Vara

J. Vara

QA/Web Developer

Hardik D.

Hardik D.

Web/Mobile Developer

Haresh R.

Haresh R.

Web/Mobile Developer

R. K. Desai

R. K. Desai

Web/Twilio Developer

J. R. Parmar

J. R. Parmar

DevOps Engineer

M. Rushikesh

M. Rushikesh

ML Engineer

A. Singh

A. Singh

Web Developer

A. Talole

A. Talole

Web Developer

M. Manoj

M. Manoj

Web Developer

K. Neha

K. Neha

QA Engineer

Y. Raj

Y. Raj

Web Developer

C. Shani

C. Shani

Mobile Developer

V. Kiran

V. Kiran

ML Engineer

T. Shubhada

T. Shubhada

QA Engineer

N. Kaushik

N. Kaushik

Web Developer

G. Shyam

G. Shyam

Product Manager

B. Omkar

B. Omkar

Graphic Designer

G. Abhijit

G. Abhijit

Web Developer